Mevzuatlar

KOU Mevzuat Listesi

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Mevzuatı Listesi için tıklayınız

Devlet Personel Başkanlığı Örnek Görüşler için tıklayınız

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Örnek Görüşler için tıklayınız

Devlet Personel Başkanlığı Mütalaalar Özel Bülteni için tıklayınız

Kamu Görevlileri Etik Rehberi için tıklayınız

Kanunlar

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu için tıklayınız

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun için tıklayınız

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun için tıklayınız

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun için tıklayınız

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu için tıklayınız

2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu için tıklayınız

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu için tıklayınız

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu için tıklayınız

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun için tıklayınız

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu için tıklayınız

4857 sayılı İş Kanunu için tıklayınız

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için tıklayınız

5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için tıklayınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için tıklayınız

Kanun Hükmünde Kararnameler

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız

190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız

375 sayılı (Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Görev Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Ek Tazminat ve Ek Ödemeye İlişkin)Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde için tıklayınız

Yönetmelikler

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik için tıklayınız

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği için tıklayınız

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  için tıklayınız

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği için tıklayınız

Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği için tıklayınız

Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Doçentlik Yönetmeliği için tıklayınız

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği için tıklayınız

Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların için tıklayınız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği için tıklayınız

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği için tıklayınız

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği için tıklayınız

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği için tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors