Genel Bilgiler

İdari Personel Şube Müdürlüğü - İdari Personel Şefliği

Görev Tanımı

İdari Personel Şefliği ,tayin ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektir.


Görev ve Sorumlulukları

 • Üniversitemiz akademik ve idari personelinin özlük dosyalarının incelenmesi ile belgelerin usulüne uygun oluşturulması ve dosyaların muhafazasının sağlanması,
 • İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,
 • Her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği, açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Açıktan veya naklen atama işlemlerinin yapılması,Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, özürlü personel alımları, 3713 sayılı kanun uyarınca Terörle mücadele sonucu şehit ve gazi yakınlarının işe alımları, 3413 sayılı SHÇEK Kanunu uyarınca korunmaya muhtaç çocukların işe alımları ile sözleşmeli personel ve geçici işçi pozisyonunda çalışan personelin işe alınma işlemlerinin,
 • Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgi girişlerinin yapılması,
 • Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının ve işlemlerin hazırlanması ve gönderilmesi;
 • Bu amaçla,
 • Her üç ayda bir kurum kadrolarının dolu, boş saklı ve serbest kadro durumları ile naklen tayin gelen ve çeşitli nedenlerle kurumumuzdan ayrılan personelin kadro durumlarının Devlet Personel Başkanlığının e-uygulama bölümünden web ortamında veri girişlerinin yapılarak Devlet Personel Başkanlığına ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi,
 • Bütçe Kanununa göre her üç ayda bir dolu, boş, saklı ve serbest kadro durumları ile naklen tayin gelen ve çeşitli nedenlerle kurumuzdan ayrılan personelin kadro durumlarının Maliye Bakanlığı e-bütçe uygulaması ile web ortamında veri girişlerinin yapılarak Maliye Bakanlığına bildirilmesi,
 • Her üç ayda engelli ve hükümlü personel istihdam durumunun bildirilmesi,
 • Sözleşmeli personel ve geçici işçi çalıştırılması ile ilgili vize işlemlerinin takip edilmesi,
 •    Sözleşmeli Personel Başvuru Formu; (Formu İndir)

 • Açıktan, naklen atanan veya ücretsiz izin dönüşü göreve başlayan idari personelin Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgeleri ile çeşitli nedenlerle kurumumuzdan ayrılan idari personelin Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi,
 • Tüm idari personel bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu e-Hizmet Takip Proje uygulaması bölümünden (HİTAP) düzenli olarak veri girişinin yapılması, Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerinin yapılması,
 • Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerinin yapılması,
 • 657 sayılı Yasaya ve 2547 sayılı Yasanın 13/b maddesine tabi görevlendirmelerin yapılması,
 • Personel terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi,
 • Her mali yıl başında yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamına onaylatılarak gelen yanödeme cetvellerinin birimlere gönderilmesi.
 • İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,
 • İdari personel giyim listelerini hazırlayarak ilgili birime gönderilmesi,

 • Yeni işe başlayıp asaleti tasdik olan idari personele yemin belgesi imzalatılması,

 • İdari personelin askerlik borçlanma işlemlerinin yapılması,

 • İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi,

 • İdari personelin ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması,

 • Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması,

 • Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,

 • Üniversitede yeni göreve başlayan personelin sosyalizasyon sürecine yardımcı olunması,

 • >Sözleşmeli personelin her yıl hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,

 • 5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, hizmet ya da yeşil (hususi) pasaport talebinde bulunanların ilgili işlemlerinin gerçekleşmesi,

 • Amirlerinin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors