Genel Bilgiler

Ţdari Personel Ůube MŘdŘrlŘ­Ř - Ţdari Personel Ůefli­i

G÷rev Tanřmř

Ţdari Personel Ůefli­i ,tayin ve ÷zlŘk i■lemleri ile g÷revlendirmelerin yapřlmasřnř sa­lama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektir.


G÷rev ve Sorumluluklarř

 • ▄niversitemiz akademik ve idari personelinin ÷zlŘk dosyalarřnřn incelenmesi ile belgelerin usulŘne uygun olu■turulmasř ve dosyalarřn muhafazasřnřn sa­lanmasř,
 • Ţdari kadro cetvellerinin sa­lřklř bir bišimde tutulmasř,
 • Her yřl, kadro iptal-ihdas, dolu-bo■, derece ve unvan de­i■ikli­i, ašřktan atama kullanřm izni ile ilgili i■lemlerin yapřlmasř,
 • Ašřktan veya naklen atama i■lemlerinin yapřlmasř,Naklen atanacak idari personel išin kurumlarřndan muvafakat istenmesi, ÷zŘrlŘ personel alřmlarř, 3713 sayřlř kanun uyarřnca Ter÷rle mŘcadele sonucu ■ehit ve gazi yakřnlarřnřn i■e alřmlarř, 3413 sayřlř SHăEK Kanunu uyarřnca korunmaya muhtaš šocuklarřn i■e alřmlarř ile s÷zle■meli personel ve gešici i■ši pozisyonunda šalř■an personelin i■e alřnma i■lemlerinin,
 • Ašřktan, yeniden veya naklen atamasř yapřlarak g÷reve ba■layan idari personelin bilgi giri■lerinin yapřlmasř,
 • Maliye Bakanlř­ř, ăalř■ma ve Sosyal GŘvenlik Bakanlř­ř Devlet Personel Ba■kanlř­ř, YÍK Ba■kanlř­ř ve di­er makamlarřn istedikleri še■itli izleme formlarřnřn ve i■lemlerin hazřrlanmasř ve g÷nderilmesi;
 • Bu amašla,
 • Her Řš ayda bir kurum kadrolarřnřn dolu, bo■ saklř ve serbest kadro durumlarř ile naklen tayin gelen ve še■itli nedenlerle kurumumuzdan ayrřlan personelin kadro durumlarřnřn Devlet Personel Ba■kanlř­řnřn e-uygulama b÷lŘmŘnden web ortamřnda veri giri■lerinin yapřlarak Devlet Personel Ba■kanlř­řna ve YŘksek÷­retim Kuruluna g÷nderilmesi,
 • BŘtše Kanununa g÷re her Řš ayda bir dolu, bo■, saklř ve serbest kadro durumlarř ile naklen tayin gelen ve še■itli nedenlerle kurumuzdan ayrřlan personelin kadro durumlarřnřn Maliye Bakanlř­ř e-bŘtše uygulamasř ile web ortamřnda veri giri■lerinin yapřlarak Maliye Bakanlř­řna bildirilmesi,
 • Her Řš ayda engelli ve hŘkŘmlŘ personel istihdam durumunun bildirilmesi,
 • S÷zle■meli personel ve gešici i■ši šalř■třrřlmasř ile ilgili vize i■lemlerinin takip edilmesi,
 •    S÷zle■meli Personel Ba■vuru Formu; (Formu Ţndir)

 • Ašřktan, naklen atanan veya Řcretsiz izin d÷nŘ■Ř g÷reve ba■layan idari personelin Sosyal GŘvenlik Kurumu i■e giri■ bildirgeleri ile še■itli nedenlerle kurumumuzdan ayrřlan idari personelin Sosyal GŘvenlik Kurumu i■ten ayrřlř■ bildirgelerinin dŘzenlenmesi,
 • TŘm idari personel bilgilerinin Sosyal GŘvenlik Kurumu e-Hizmet Takip Proje uygulamasř b÷lŘmŘnden (HŢTAP) dŘzenli olarak veri giri■inin yapřlmasř, Askere sevk, tehir ve askerlik sonrasř i■e ba■lama i■lemlerinin yapřlmasř,
 • Askere sevk, tehir ve askerlik sonrasř i■e ba■lama i■lemlerinin yapřlmasř,
 • 657 sayřlř Yasaya ve 2547 sayřlř Yasanřn 13/b maddesine tabi g÷revlendirmelerin yapřlmasř,
 • Personel terfi i■lemlerinin dŘzenli olarak yŘrŘtŘlmesi,
 • Her mali yřl ba■řnda yan ÷deme cetvellerinin hazřrlanarak Strateji Geli■tirme Daire Ba■kanlř­řna g÷nderilmesi ve Strateji Geli■tirme Daire Ba■kanlř­řnca Rekt÷rlŘk Makamřna onaylatřlarak gelen yan÷deme cetvellerinin birimlere g÷nderilmesi.
 • Ţdari personelin i■e ba■lama, g÷rev de­i■ikli­i, kadro ve g÷rev yeri de­i■iklikleri v.b. bilgilerin dŘzenli olarak kaydedilmesi,
 • Ţdari personel giyim listelerini hazřrlayarak ilgili birime g÷nderilmesi,

 • Yeni i■e ba■layřp asaleti tasdik olan idari personele yemin belgesi imzalatřlmasř,

 • Ţdari personelin askerlik boršlanma i■lemlerinin yapřlmasř,

 • Ţdari personelin Sosyal GŘvenlik Kurulu■larřnda gešen hizmetlerinin Emekli Sandř­ř Hizmetleriyle birle■tirilmesi,

 • Ţdari personelin Řcretsiz izinli olarak gešen sŘrelerinin fiili hizmetten sayřlmasř i■lemlerinin yapřlmasř,

 • Personelin ÷zlŘk haklarřna ili■kin i■ ve i■lemlerin yapřlmasř,

 • Aday memurlar išin temel e­itim ve hazřrlayřcř e­itim programlarř dŘzenlenmesi, e­itim yerinin ve e­itimcilerin belirlenmesi,

 • ▄niversitede yeni g÷reve ba■layan personelin sosyalizasyon sŘrecine yardřmcř olunmasř,

 • >S÷zle■meli personelin her yřl hizmet s÷zle■melerinin hazřrlanmasř,

 • 5682 sayřlř Pasaport Kanununun ilgili hŘkŘmleri uyarřnca, hizmet ya da ye■il (hususi) pasaport talebinde bulunanlarřn ilgili i■lemlerinin geršekle■mesi,

 • Amirlerinin verece­i benzer nitelikli g÷revlerin yerine getirilmesi.


ŢLETŢŮŢM ADRES

 • Kocaeli ▄niversitesi
  Umuttepe Yerle■kesi
  41380, Ţzmit/KOCAELŢ
 • +90 (262) 303 11 51
 • +90 (262) 303 11 53

BŢZŢ TAKŢP EDŢN

BAđLANTILAR

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors