Genel Bilgiler

Hizmetiçi Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Kocaeli Üniversitesinin hizmette etkililiğin, verimin ve kalitenin yükseltilmesinde, istihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte gelişme ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, Üniversite personelinin halihazırdaki ve gelecekteki hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak. Böylece reaktif ve proaktif eğitim planlarına veri toplanmasını sağlamak.


Görev ve Sorumlulukları

 • Hizmet içi eğitim politikasını ve eğitim stratejisini saptamak, üst yönetimin onayını alarak yayınlamak,
 • Üniversiteye yeni gelen personelin oryantasyon eğitimlerini planlamak ve ilgili birimlerle birlikte uygulama.,
 • Aday memurların temel, hazırlayıcı eğitimlerini uygulamak sonunda aday memur sınavlarını yapmak,
 • Üniversite personelinin halihazırdaki ve gelecekteki hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak. Böylece reaktif ve proaktif eğitim planlarına veri toplamak,
 • Hizmet içi eğitim yıllık planlarını hazırlamak ve bu planların uygulama ilkelerini belirlemek,
 • Yıllık planda yer alan hizmet içi eğitimler için öğretim programlarını geliştirmek ve hazırlamak,
 • Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında kullanılacak araç ve gereçlerin sağlanmasını eşgüdümlemek,
 • Her programın uygulanacağı yer, zaman ve süreyi belirlemek, uygun öğretim ortamının sağlanmasını eşgüdümlemek,
 • Programlara katılacak çalışanları saptamak, duyuru yapmak ve gerekiyorsa katılımcıların gruplandırılmasını eşgüdümlemek,
 • Programlarda öğretici olarak görev alabilecek kişilerin, programın gereklerine uygun olarak kurum içinden ya da dışından saptanmasını eşgüdümlemek,
 • Hizmet içi eğitime ilgililerin katkı ve desteğini sağlamak ve sürdürmek için gerekli iletişim ve eşgüdümü sağlamak,
 • Öğretim programlarının plana uygun olarak uygulanmasını sağlamak, her aşamayı izlemek ve gerektiğinde eksiklikleri gidermek,
 • Öğretim programlarının sonunda ölçme ve değerlendirmeler yaparak, katılanların başarılarını değerlendirmek,
 • Eğitim programının sonunda katılımcıların görüşlerini alarak, program değerlendirmesi yapmak,
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılanları işyerinde izlemek ve öğrenilenlerin işe transfer durumunu değerlendirmek,
 • Hizmet içi eğitimle ilgili araştırmalar yapmak, sonuçlarını ilgililere ulaştırmak,
 • Değerlendirme ve izleme sonuçları ile yenilik ve gelişmelerden yararlanarak, hizmet içi eğitim çalışmalarını geliştirmek,
 • Uygulanmakta olan eğitim programlarını günün ihtiyaçlarına göre güncellemek,
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılanlar için katılım ve başarı belgeleri ile sertifikaların hazırlanmasını sağlamak ve katılımcılara ulaştırılmasını eşgüdümlemek,
 • Gerektiğinde üniversitedeki birey ve birimlere hizmet içi eğitim ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Üç aylık personel memnuniyet anketleri düzenlemek,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,
 • Topluluk halinde ve yüzyüze yapılabilecek eğitimlerin son dönemde yapılamadığı (Pandemi nedeniyle) durumlarda gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin aksamaması amacıyla eğitim organizesini yaparak Zoom programı üzerinden eğitimi gerçekleştirmek,
 • Topluluk halinde ve yüzyüze yapılabilecek eğitimlerin son dönemde yapılamadığı (Pandemi nedeniyle) durumlarda gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin aksamaması amacıyla eğitim organizesini yaparak T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Uzaktan Eğitim Kapısındaki eğitimlere katılımın yürütülmesi, bu doğrultuda Kişisel Gelişim Eğitimlerini ve Aday Memur Temel Eğitim / Hazırlayıcı Eğitim programının organize edilip derslere katılımın takip edilmesini yürütmek.

Ekibimiz  
Adı SoyadıHacer APAYDIN TOKGÖZ
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviHizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıSaide SEZEN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postasaide.sezen@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıUğur Serkan BALCI
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
Görevi
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postaugurserkan.balci@kocaeli.edu.tr

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors