Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanun 34. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerdir. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na göre işlemleri yapılır. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte,enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu Kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. (17.08.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen şekli.)Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüşün sonucunda Maliye Bakanlığının onayıyla sözleşme yapılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilerek görevine başlar.


Gerekli belgeler

a) İlk defa çalıştırılacaklar için :
  -Çalıştırılma Gerekçesi (Fakülte Yön.Kur.Kar.)
  -Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
  -Üniversite Komisyon Raporu
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
  -İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  -Vize Talep Formu
  -Öğrenim durumu ile ilgili belgeler
  -Adı geçenin Dilekçesi ve Ekleri
  -İki Adet Fotoğraf

b) Önceden aynı yerde çalışanlar için :
  -Çalıştırılma Gerekçesi (Fakülte Yön.Kur.Kar.)
  -Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
  -Üniversite Komisyon Raporu
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
  -2 adet Fotoğraf


Ayrıntılı bilgi için irtibat: (0262) 303 11 59

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors